ਵਿਗਿਆਨੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉਮਰ ਜ ਘੱਟ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਜੁਪੀਟਰ, ਜ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ’ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੱਢਦੀ […]